מועצה אזורית מרחבים מחלקת חינוך תרבות וספורט

פניה לשירותי זכאות להנחה – אגרת חינוך תש"פ

לכבוד
המחלקה לחינוך
מ.א. מרחבים

אני החתום מטה:

פונה למחלקת חינוך בבקשה להנחה לאגרת חינוך והנני מצהיר בזאת כדלקמן:


 1. כל הפרטים הנמסרים על ידי נכונים ומדויקים.
 2. הנני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי שיחול במצבי ו/או במצב בני משפחתי אשר יש לו חשיבות למתן סיוע או תוך 15 יום מיום השינוי.
 3. ידוע לי כי, בהתאם לחוק , אם מצבי הכלכלי ישתפר , הרשות בידכם לתבוע ממני החזרת הסיוע שקבלתי , והנני מתחייב להחזיר הסיוע שקבלתי , אם אתבע לכך.
 4. הנני מסכים ומרשה בזה או למי שהוסמך על ידו, לבקש ולקבל ידיעות ופרטים אודות מצבי הכלכלי מכל אדם וגוף שהוא , ולבדוק את נכונות הצהרתי .
 5. הנני מוכן מרצוני החופשי לוותר על זכות הסודיות שכל דין או מנהג מעניקים לי, בכל ענין שיש לו חשיבות למתן סיוע.
 6. מצב משפחתי :
 7. סה"כ הכנסותיי והכנסות בני ביתי לחודש בממוצע
  משכר של שני בני הזוג.

 8. מספר בני ביתי
  ילדים עד גיל 18.
  ילדים מעל גיל 18.
מס' שם הילד כיתה בי"ס
1
2
3
4
5

* תנאי לדיון בבקשה מותנה בצרוף כל התלושים.
* את הטפסים יש להעביר למח' החינוך עד ליום 23/10/2019.

שם הקובץ פעולות
ת.ז. אמא
ספח של ת.ז. אמא
ת.ז. אבא
ספח של ת.ז. אבא
קצבת נכות
תלושי שכר אמא אוקטובר 2018
תלושי שכר אמא נובמבר 2018
תלושי שכר אמא דצמבר 2018
תלושי שכר אבא אוקטובר 2018
תלושי שכר אבא נובמבר 2018
תלושי שכר אבא דצמבר 2018
קצבאות נכות
דמי מזונות
לעצמאי חובה לצרף שומה שנתית אחרונה ממס הכנסה
אבקש לקבל את התשובה באמצעות:
חתימת פונה